*

Tilbage til indholdsfortegnelsen…..

Fra generalforsamlingerne

Generalforsamlingerne i Hornbæk Salonskydeselskab blev i de første mange år afholdt på Hotel ”Bondegaarden”. Under besættelsen blev generalforsamlingerne afholdt på Hornbæk Badehotel eller rettelig i ”Badekabinernes Restaurant”. Efter krigen havde generalforsamlingerne ikke noget ”fast” tilhørssted, men blev henlagt til, hvor der nu var plads. En enkelt gang er generalforsamlingen således blevet afholdt i ”Konditoriet” på Havnevej 3.

Oprindelig blev generalforsamlingerne afholdt i forbindelse med den årlige fugleskydning.

Dette ændredes i slutningen af 40erne, hvor den ordinære generalforsamling berammes til at skulle finde sted senest 1 måned efter skydeselskabets Vinterfest. Ændringen fandt sted på baggrund af en nærmest tumultagtig generalforsamling i 1947, hvor diskussionen i øvrigt havde stået om den ”hemmelige liste”, som bestyrelsen havde indført i forbindelse med skydningen til brystpladen og dermed om fuglekongeværdigheden. En del medlemmer:

»optraadte ret ubehøvlede og blandt andet faldt der Udtalelser om, at det var noget Svindel og Bedrageri med en saadan Liste og efter saadanne Udtalelser syntes Bestyrelsen ikke, at de vilde udlevere Listen, da det var en Bestyrelsesbeslutning, at Skydningen skulle være hemmelig, og da det hele der oppe snart var en summende hvepserede, der resulterede i, at saa gik den ene og saa gik den anden, var der til sidst ikke andet at gøre end slukke Lyset og gaa hjem«.

På en ekstraordinær generalforsamling i januar, hvor der blev holdt en mere urban tone, blev det besluttet, at

”Skydningen om Fuglekongeværdigheden foregaar efter hemmelig Liste, som Bestyrelsen udarbejder, og Bestyrelsen har ret til at udelade de Medlemmer, der ikke ønsker denne Værdighed samt sidste Aars Fuglekonge. Denne Liste fremlægges straks efter Skydningen”.

Generalforsamling på Badehotellet – i slutn. 40’erne !

Bortset fra generalforsamlingerne i 1947-48, der trak fulde huse, kunne fremmødet undertiden været temmelig behersket, hvilket bestyrelsen selvfølgelig beklagede dybt.

Generalforsamlingerne blev efter nogle år på ny henlagt til fugleskydningsdagen, hvor man øjensynlig prøvede sig frem med hensyn til en hensigtsmæssig placering i forhold til selve fugleskydningsarrangementet – før, under og efter – alle muligheder blev prøvet . Det foretrukne tidspunkt for generalforsamlingerne blev under frokosten i teltet. Her var bager Akton Kjær Jørgensen en skattet dirigent. På generalforsamlingen i 1974 vedtages det på ny at flytte selskabets general forsamling, sådan at denne afholdes sidste torsdag i april måned. Akkurat som der er tilfældet i dag.

*

Fra bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsens forhandlingsprotokoller foreligger ikke komplet, idet perioden 1907 til 1940 mangler, Referaterne i de bevarede protokoller er meget åbenhjertige og tegner for så vidt et meget godt billede af bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og salonfester. Tingene er blevet sagt og refereret uden de store omsvøb:

”Desværre er årets resultater af serie og anden skydning bortkommet for sekretæren”

 Eller

”Efter lang debat og trods hidsige protester blev NN udset til at fungere som formand indtil generalforsamlingen”.

Selvom det ikke umiddelbart fremgår af forhandlingsprotokollerne, fornemmes det klart, al det tid efter anden er kommet til livlig meningsudveksling, men hvor en sag tilsyneladende aldrig er blevet afgjort ved afstemning. Bestyrelsesmøderne i Hornbæk Salonskydeselskab forekommer generelt at have været effektive og kontante. Øjensynlig også en smule kedelige: ”De trænger til skæg i bestyrelsen”. Med denne motivering blev læge Erling Paridon foreslået til bestyrelsen i Hornbæk Salonskydeselskab. Og da der ikke var andre forslag, blev han valgt til bestyrelsen i 1964. Helt kedeligt har det nu heller ikke været at sidde i bestyrelsen før, Erling Paridons indtræden, idet bestyrelsesmøderne ofte fik et fornøjeligt efterspil i form af et måltid mad, samt et slag kort, sådan som det står at læse i et bestyrelsesreferat fra 1952:

”Derefter spilledes l’hombre med fru postmester Mortensen som gæst – det kostede hende 16 kroner. Fru Olsen serverede dejlige smørrebrødssnitter med øl og snaps, og det blev ”ud” på de sene timer, før vi kørte hjem i Fokdals Iastbil”.

Hurtigt og kontant er punkterne på dagsordenen blevet behandlet, når der var et slag kort i vente:

”Mødet hævedes, fordi Postmester H. Nielsen, Marius Olsen og Oluf Petersen, som var kommet tilstede, skulle spille L’hombre på posthuset«,

 For god ordens skyld skal det i den sammenhæng bemærkes, at man allerede havde nået de forskellige punkter på dagsordenen, som blandt andet havde omfattet bestyrelsens konstituering samt de forskellige praktiske forhold vedrørende den forestående fugleskydning.

Der blev i reglen afholdt 2-3 bestyrelsesmøder om året, Mestendels foregik disse i privat regi hos formanden eller hos et af bestyrelsesmedlemmerne, men kunne undertiden også være henlagt til en af de stedlige restauranter som i 1969 på Hotel ”Trouville”. Ved den lejlighed havde bestyrelsen på et tidspunkt hidkaldt fuglekongen og hans dronning med henblik på at drøfte motivet på årets ”kongeplatte”, men må udsætte forhandlingen i erkendelse af det ”fremskredne tidspunkt”, hvorefter man ”hengav sig til almindelig festivitas”.

Undertiden blev bestyrelsesmøderne praktisk og behændigt afholdt i forlængelse af en generalforsamling som ved den i 1948:

”Da nu dette Møde var hævet, og Bestyrelsen tør i Halsen af den megen Snak, satte den sig sammen med E. Ahrendt-Jensen og gartner Rasmussen, og fik en Taar Øl. Det gjorde godt, og vi fik os straks konstituerede”.

*

De skiftende bestyrelser

vorom alting er, så har det øjensynlig været et krævende hverv at sidde i bestyrelsen for Hornbæk Salonskydeselskab. Der har været 14 formænd i de 91 år, selskabet har eksisteret. Det svarer til, at formanden gennemsnitlig har siddet på posten i 6-7 år. Malermester Theodor Andersen, der var Hornbæk Salonskydeselskabs første formand, afgår ved generalforsamlingen i 1912. Ny formand bliver bagermester Johannes Larsen, der sidder frem til 1918. Foreningen får ny kasserer i 1913, hvor gårdejer til ”Bøgehøjgård” Johannes Andersen udtræder af bestyrelsen, og forvalter Peter Nielsen bliver ny kasserer, men kun for et år. Købmand Harald Petersen bliver derefter foreningens nye kasserer, men ligeledes kun for et år, hvorefter slagtermester Sofus Poulsen træder til. I 1918 vælges murermester og sognefoged Carl Poulsen til formand. Et hverv han varetager frem til 1925, hvor Theodor Andersen på ny bliver formand for en bestyrelse, der omfatter tømrermester Christian Fritzen, bankbestyrer Poul Fensmark-Hansen, installatør Carl Emil Ahrendt-Jensen og vognmand Haagen Nielsen med murermester Carl Poulsen som revisor. Ved generalforsamlingen i 1933 vælges Jens Pihl som ny revisor, og købmand William Leedgaard indvælges i bestyrelsen. Samme år dør formanden Theodor Andersen. Hvem der herefter tog over er uvist. Men i 1941 bliver C. E. Ahrendt-Jensen valgt til formand med skræddermester Poul Larsen som næstformand, gartner Carl Rasmussen som kasserer og William Leedgaard som sekretær. Menige bestyrelsesmedlemmer er malermester og sognefoged Holger Silldorff og smedemester Heinrich Hoffritz. Revisorer er cykelhandler Jens Pihl og graver Valdemar Munch Andersen. Skræddermester Poul Larsen udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1945, hvor saddelmagermester Åge Sørensen vælges til bestyrelsen. Året efter træder købmand William Leedgaard ud af bestyrelsen. Ind vælges købmand Sv. Aage Nielsen. I 1947 udtræder formanden, installatør C. E. Ahrendt-Jensen, gartner Carl Rasmussen og sadelmagermester Åge Sørensen. I stedet vælges graver Valdemar Munch Andersen, købmand Holger Nielsen og postmester Knud Mortensen. Efter generalforsamlingen i 1948 omfatter bestyrelsen blikkenslagermester Poul Jessen, købmand Holger Nielsen, smedemester Heinrich Hoffritz som henholdsvis formand, kasserer og sekretær. Menige bestyrelsesmedlemmer er graver Valdemar Munk Andersen og malermester Holger Silldorff. Revisorer er cykelhandler Jens Pihl og anlægsgartner Jacob Kjeldsen. Graver Valdemar Munck Andersen udtrådte af bestyrelsen i 1949 og erstattes af glarmester Preben Hjort Olsen. Blikkenslagermester Poul Jessen vælger efter 1 år på formandsposten at trække sig fra bestyrelsen. I stedet vælges gårdejer Marius Olsen, Saunte, til bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i 1951 træder smedemester Heinrich Hoffritz og Preben Hjort Olsen tilbage fra bestyrelsen. l stedet vælges blikkenslagermester Hugo Fokdal og postmester Knud Mortensen. Slagtermester Johannes Frederiksen vælges som bestyrelsessuppleant. Ny revisor bliver forpagter Arnold Christoffersen. Revisor gennem 18 år, Jens Pihl ønskede ikke al fortsætte. Lærer Jensen vælges til revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med postmester Knud Mortensen og blikkenslagermester Hugo Fokdal som henholdsvis ny formand og ny næstformand. En bestyrelseskonstellation som holdt indtil 1954, hvor restauratør Christian ”Bondegård” Hansen som nyvalgt bestyrelsesmedlem bliver sekretær og slagtermester Johannes Frederiksen materielforvalter. Postmester Mortensen træder tilbage som formand i 1955. Bestyrelsen, hvor murermester Oluf Pedersen er nyvalgt, vælger Hugo Fokdal som den nye formand. Imidlertid træder både Hugo Fokdal og Oluf Pedersen ud af bestyrelsen allerede året efter. Installatør Verner Ahrendt-Jensen og isenkræmmer Peter Hansen vælges i stedet. Ved generalforsamlingen i 1958 bliver malermester Poul Petersen, tømrermester Mogens Fritzen og stationsforstander Jørgen Lerche nyvalgt til bestyrelsen, der konstituerer sig med malermester Poul Petersen som ny formand, Peter Hansen som kasserer, Johannes Frederiksen som materielforvalter og Mogens Fritzen og Jørgen Lerche som medlemmer uden portefølje. I 1961 bliver stationsforstander Jørgen Lerche valgt til ny formand, idet Poul Petersen flytter fra Hornbæk. Nyvalgt til bestyrelsen bliver købmand Erik Olsen. Året efter træder forpagter Arnold Christoffersen tilbage som revisor. Kommunekasserer Henning Frandsen vælges i stedet. Læge Erling Paridon vælges til bestyrelsen i 1964, idet købmand Erik Olsen ønsker al udtræde. Erik Olsen får i 1965 følgeskab af Johannes Frederiksen og Peter Hansen. Nyvalgt bliver malermester John Paulin og købmand Kaj Hvitved, som ved konstitueringen bliver henholdsvis ny næstformand og ny kasserer, medens de øvrige medlemmer forbliver på deres bestyrelsesposter. Formanden og materielforvalteren forlader imidlertid bestyrelsen det følgende år, hvor murermester Jens Fritzen og jurist Mogens Svendsen indtræder i bestyrelsen som henholdsvis materielforvalter og sekretær. Protokollen er ført til og med 8. februar 1969. Her slutter så, af uforklarlige årsager, sekretærens videre beretning ikke alene om valg til bestyrelsen, men i del hele taget om livet i Hornbæk Salonskydeselskab.

Men hvorom alting er, så blev slagtermester Mogens Frederiksen ny sekretær i bestyrelsen i 1972, om end en ny forhandlingsprotokol først bliver taget i brug i januar 1975. I 1973 bliver købmand Karl Kristian Kubiak valgt til bestyrelsen, hvor han bliver våbenmester. Ved generalforsamlingen i 1975 udtræder, Erling Paridon af bestyrelsen.

Dirigentklokken har været brugt flittigt under de skiftende bestyrelser efter 1982 – hvor Fuglekong og mangeårig formand Erik Pejstrup forærede denne til Selskabet.

”Erik Petersen takkede Erling Paridon for godt formandskab igennem en lang årrække, og især for hans store arbejdsindsats for at få lagt foreningens aktiviteter i så faste traditionsbundne rammer som muligt”.

Direktør Erik Pejstrup nyvælges til bestyrelsen. Erik Pejstrup bliver samtidigt ny formand. En post der bestrides i 5 år. Bestyrelsen omfattede i 1975 udover de allerede nævnte, næstformand John Paulin og kasserer Kaj Hvitved. Mogens Frederiksen overtager i 1980 formandsposten efter Erik Pejstrup, der udtræder, og læge Jørgen Prange indtræder i bestyrelsen. Først ved generalforsamlingen i 1990 sker der på ny ændringer i bestyrelsen, idet Karl Kristian Kubiak udtræder og installatør Bent Bæk indtræder i bestyrelsen. Året før var kontorchef Peter Søndgaard blevet valgt til revisor i stedet for Henning Frandsen, der ikke ønskede genvalg. Det samme gjorde sig gældende for John Paulin og Kaj Hvitved, der afløses af henholdsvis produktionschef Vagn Jørgensen og ingeniør Jens Abildgaard. I 1993 vedtager generalforsamlingen at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. Formand for den nye bestyrelse bliver salgsdirektør Palle Svendsen med Jørgen Prange som næstformand, Jens Abildgaard som kasserer, lydtekniker Jens Peter Pihl som sekretær. Palle Svendsen og Jens Peter Pihl er nyvalgte til bestyrelsen, der i øvrigt omfatter Bent Bæk, Vagn Jørgensen og entreprenør Thomas Jørgensen. John Paulin tilknyttes bestyrelsen som ”seniorkonsulent”.

Bestyrelsen – for bordenden – sammen med Fuglekongen i 1997.

Udvidelsen af bestyrelsen skete på baggrund af det stigende arbejdspres, som bestyrelsen oplevede i forbindelse med ledelsen og driften af selskabet. De 2-3 måske 4 bestyrelsesmøder man havde kunnet klare sig med endnu i 50erne, 60erne og 70erne, blev i løbet af 80erne og første halvdel af 90erne mangedoblet, om end halvdelen af de 16-19 møder betegnedes som ”arbejdsmøder”. Indholdsmæssigt fornemmes måske ikke den store forskel på møderne udover at forplejningen og det mere socialt betonede islæt i arbejdsmøderne var mere behersket, og møderne blev dermed knapt så langvarige, som de ordinære bestyrelsesmøder vel nok kunne have en tendens til al blive. På den anden side er det sociale samvær i bestyrelsen blevet styrket, idet Palle Svendsen indstiftede en årlig ”Formandsfest”, hvor bestyrelsen med deres respektive ”bedre halvdele” inviteres til en privat sammenkomst hos formanden.

Knapt så fornøjelig har bestyrelsesarbejdet været, når emnet var selskabets til tider betrængte økonomi. Uanset et stigende medlemskontingent var økonomien skrantende, hvilket i høj grad kunne tilskrives det tilskud, der blev ydet til Vinterfesten. I erkendelse af det forhold, at under halvdelen af medlemmerne på dette tidspunkt deltog i disse arrangementer, blev det besluttet, at tilskuddet gradvist skulle nedtrappes. Så vidt i realiseringen af ”kostpris-princippet” var man ikke nået, da Vinterfesten på ”Sauntehus” i år 2000 blev et tilløbsstykke med ikke færre end 122 deltagere. Det var rekord i selskabet. Sammen med en række andre økonomiske tiltag, lykkedes det at få vendt selskabets underskud til et overskud. Et andet vægtigt punkt på bestyrelsens dagsorden i disse år var det evindelige problem med at finde egnet og mere permanent plads til indretning af en skydebane i forbindelse med den årlige fugleskydning samt det rejste krav om en sikkerhedsmæssig godkendelse.

En del andet arbejde forestod i 1994 for ”den nye unge bestyreselse”, der gav hinanden håndslag på ”at gi’ den en skalle”. Der blev straks igangsat udarbejdelse af aktivitetslister for de tre hovedarrangementer, fugleskydningen, vinterfesten og generalforsamlingen, således at der fremover ville blive større ensartethed og kontinuitet i selskabets arrangementer. Der forestod også specifikt for den nye sekretær ”at protokollere de sidste 12 års bestyrelsesarbejde”, inden historien skulle skrives i forbindelse med selskabets 90 års jubilæum. Vel nok et langt større og mere tidskrævende og omstændeligt arbejde end påregnet. I 1998 kunne Jens Peter Pihl endvidere som selskabets historigraf med stolthed fremvise en sølvpokal, som selskabet havde modtaget til sit ”museum”. Pokalen var i 1912 blevet skænket til skræddermester og herreekviperingshandler Christian Olsen i egenskab af fuglekonge.

Fuglekonge Jørgen Grumstrup med Pokalen fra 1912

Kongepokalen fra 1937

Senere tiders fuglekonger har måtte nøjes med al få ind gravet navn og år i ”Kongepokalen”, ikke at forveksle med ”Kongeskudspokalen”. I 1995 besluttede bestyrelsen, at 50 – 40 – 25 års jubilarer fremover skulle hyldes på generalforsamlingerne, som i 1999 fik nyt domicil i kantinen på Hornbæk skole. Alt andet forblev i øvrigt ved det gamle. Fuglekongen blev sædvanen tro valgt til dirigent og menuen ved den efterfølgende spisning var

”den traditionelle sild, hårdt og blødt stegt flæsk med persillesovs, afsluttende med gammelost på fedt med sky og rom”.

Bestyrelsen er senest blevet ændret i 1998, hvor Thomas Jørgensen – selskabets huspoet – udtrådte, og el-installatør Jørgen Ahrendt-Jensen blev indvalgt. Jørgen Ahrendt-Jensen havde netop været selskabet fuglekonge, og i øvrigt dermed som 3. generation i skydeselskabet på bedste vis fulgt familietraditionen op. Faderen Verner Ahrendt-Jensen havde således været fuglekonge i 1969 og bedstefaderen Carl Emil Ahrendt-Jensen i 1947 . Jørgen Prange havde i 1999/2000 midlertidigt måtte udtræde af bestyrelsen, idet han som selskabets fuglekonge ikke kunne være medlem af bestyrelsen. I hans sted indtrådte bestyrelsessuppleant Jens Jeske. Med kåringen af advokat Peter Byskov som ny fuglekonge i 2000/2001 har Jørgen Prange på ny indtaget sin plads i bestyrelsen, hvor kriminalassistent Jens Jeske er fortsat som medarbejdende bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen i Hornbæk Salonskydeselskab omfatter således i dag formand Palle Svendsen, næstformand Jørgen Prange, kasserer Jens Abildgaard, sekretær Jens Peter Pihl, våbenmester Vagn Jørgensen, Bent Bæk og Jørgen Ahrendt-Jensen. Suppleant er Jens Jeske, og fanebærer er Henrik Vindahl Andersen. Sidstnævnte er tillige udpeget til selskabets materielforvalter.

Tiden går, og vi går med. Mangt og meget er ændret siden Hornbæk Salonskydeselskab så dagens lys i 1907. Alt imedens skydebrødre er kommet og gået har Hornbæk Salonskydeselskab bestået som traditionernes selskab om end under evindelig forandring i det små. Megen vand er løbet i stranden, og det vil fortsat ske.

Kenno Pederser, Helsingør – museumschef – 2001