Datoer for Generalforsamlingen 2020

Pga Coronakrisen er der d.d. ( 30.april) to datoer i spil:

Torsdag d. 28. maj alt. torsdag d. 18. juni !!

….vi vil lave Generalforsamlingen i Borsholm Forsamlingshus, for der er vi sikre på at vi kan sidde med 2 m. afstand mellem alle deltagere !

Generalforsamling 2018 på Bretagne

Grundlag:

Bestyrelsen tog på best.møde d. 23. marts stilling til følgende: 

a) – afholdelse eller udskydelse 

b) – eventuel ændring af sted og form for afholdelse af generalforsamlingen 2020. 

Ad. a) 

Under hensyn til de gældende retningslinjer fra Regering og Sundhedsstyrelsen udsættes Generalforsamlingen til d. 28. maj 2020. Hvis det ikke er muligt bliver det d. 18. juni 2020. Herefter må ny dato fastsættes, da det erfaringsmæssigt er svært at samle brødrene i sommerperioden. (GF ifm. Fugleskydningen kan overvejes (refr.)) 

Ad. b) 

Under hensyn til Salonens økonomiske situation og postyret med Corona pandemi, flyttes Generalforsamlingen til Selskabslokalerne i Borsholm. Der bestilles smørrebrød og der gives øl og snaps dertil. Deltagergebyr er p.t. uændret. Aftale er allerede indgået med udlejer og Lars Bjærre sørger for at platter, stativer, faner m.m. flyttes til Borsholm.

Urban meddeler Kasper / Hotel Bretagne, skriftligt (og mundtligt) at vi har udskudt generalforsamlingen på ubestemt tid og derfor aflyser vores bestilling den 30. april 2020.  

Fuglekongen underrettes om ændringen af Formanden personligt.

Herefter overgik bestyrelsen til øvrige emner ifm. Generalforsamlingen.

Formanden fremlagde forslag til indbydelse og dagsorden. Skitse til beretning kommer senere i god tid før GF.

Dagsorden blev gennemgået bl.a. med henblik på afklaring vedrørende nyvalg. 

På valg i år til bestyrelsen, punkt 4:

Urban Bräuner, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Pihl.

Thor Lundgren, modtager genvalg

Ulrik Ahrendt-Jensen, modtager genvalg

Medlemskontingent 2020 fastholdes på 650 kr. pr. år, punkt 8

Christian Bertram indstilles til godkendelse som Skydebroder, punkt 9

Der udsendes invitation og dagsorden, når dato er fastlagt i hht Corona-situationen !